General Membership and Usage Terms and Conditions of TAMAMAPP

TAMAMAPP’a Ait Genel Üyelik Ve Kullanım Şartları

The below general terms of use and conditions (hereinafter, the “General Terms”) apply to and cover the website of TAMAMAPP (hereinafter shall be referred as “TAMAM”), whose domain is www.tamamapp.com, and to its mobile application, as well as to all its related sites or sites linked from www.tamamapp.com by TAMAMAPP, as well as its subsidiaries and associates, including TAMAM’S websites worldwide (hereinafter and collectively, the “site”). By using the site, you agree to these terms of use.

Aşağıdaki genel kullanım şartları ve koşullar (bundan sonra, “genel işlem şartları” olarak anılacak olan), etki alanı www.tamamapp.com olan Tamam uygulamasının (bundan sonra “Tamam uygulaması” olarak anılacak olan) web sitesine, ayrıca mobil uygulamasına ve Tamam uygulamasının tüm ilgili sitelerine veya www.tamamapp.com ile bağlantılı sitelerine, Tamam uygulamanın dünya çapında web sitelerini de kapsamak üzere Tamam uygulamasının yanı sıra bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine de dâhildir. Siteyi kullanarak, bu kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz.

TAMAMAPP IS THE SOLE OWNER OF THE APPLICATION AND THE WEBSITE AND HOLDS THE RIGHT OF OWNERSHIP TO THE LARGEST EXTENT POSSIBLE AND PROVIDES TO END-USERS(hereinafter, the “User” or “Users”) the usage of the website and mobile application (hereinafter shall be referred together the “Platform”).

TAMAMAPP, UYGULAMANIN VE WEB SİTESİNİN TEK SAHİBİDİR VE SAHİP OLMA HAKKINI MÜMKÜN OLAN EN BÜYÜK ÖLÇÜDE ELİNDE TUTAR VE SON KULLANICILARA (bundan sonra, “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak adlandırılacak olan) WEB SİTESİNİN VE MOBİL UYGULAMANIN (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) KULLANIMINI SAĞLAR.

In accordance with the provisions of the applicable legislation, the following identification details of the site owner are provided below:

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, site sahibinin kimlik detayları aşağıda verilmiştir:

 • Company name: Modern Technology E Commerce Limited (hereinafter shall be referred as ‘Company’)

  Şirket adı: Modern Teknoloji E Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır)

 • Registered office: Maslak

  Kayıtlı ofis: Maslak

 • Chamber of Commerce registration details: Istanbul Chamber of Commerce

  Ticaret Odası sicil detayı: İstanbul Ticaret Odası

 • Tax Identification Number: 6221615385

  Vergi Kimlik Numarası: 6221615385

 • Contact Form.

  İletişim Formu.

1. Object

1. Amaç:

The COMPANY is a technology company main activity of which is to create, develop and manage of a technology platform in territories amendable from time to time, which provides users to order requested delivery services via mobile or web application or website (hereinafter, the “APP”) THE COMPANY acts as an intermediary in the immediate delivery of the products.

Şirket, ana faaliyet konusu olan kullanıcıların mobil veya web uygulamaları ((bundan sonra “APP- uygulama” olarak anılacaktır) veya web siteleri üzerinden istenen teslimat hizmetlerini sipariş etmelerini sağlayan zaman zaman kayda değer bölgelerde bir teknoloji platformu geliştirmek ve yönetmek olan bir teknoloji şirketidir; Şirket, ürünlerin derhal tesliminde aracı olarak hareket eder.

Customers / Users can request the purchase of products and services from various shops by placing an order through the Platform. Again TAMAMAPP acts as a mere intermediary and is therefore does not accept any responsibility for the quality of the products or for the proper provision of the services offered directly by the merchants or by such third parties.

Müşteriler / Kullanıcılar, Platform üzerinden sipariş vererek çeşitli mağazalardan ürün ve hizmet satın almalarını talep edebilir. Yine Tamam uygulaması sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle ürünlerin kalitesi veya doğrudan tüccarlar veya üçüncü şahıslar tarafından sunulan hizmetlerin uygun bir şekilde sunulması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Couriers are thus a network of self-employed couriers / delivery people who work with Tamamapp. When they wish to provide courier services, they log onto the TAMAMAPP Platform and undertake within a certain time to carry out the courier / distribution / delivery service entrusted to them by a Customer/User by means of the above-mentioned mandate.

Kuryeler bu nedenle Tamamapp ile çalışan serbest çalışan kuryeler / teslimat yapan kişiler ağıdır. Kurye hizmeti vermek istediklerinde, TAMAMAPP Platformuna giriş yapar ve belirli bir süre içinde yukarıda belirtilen yetkiyle bir Müşteri / Kullanıcı tarafından verilen kurye / dağıtım / teslimat hizmetini yürütmek üzere üstlenirler. Bu Genel Kullanım Koşulları boyunca, hem Müşteriler hem de Kuryeler “Kullanıcılar” olarak adlandırılacaktır.

Throughout these General Terms of Use, both Customers and Couriers will be referred to as “Users”.

2. Terms of Use

2. Kullanım koşulları:

If a User download the Platform and creates a profile, it will be deemed that the User acknowledges clearly and definitely agree to these General Terms and to the Privacy Policy and the Cookie Policy.

Bir Kullanıcı Platformu indirir ve bir profil oluşturursa, kullanıcının bu genel şartları ve Gizlilik Politikası ile Çerez Politikası'nı açıkça ve kesinlikle kabul ettiğini kabul etmiş sayılır.

3. Access and Registration for Customers

3. Müşteriler için Erişim ve Kayıt:

For a person to be a Customer/User of the Platform, it is obligatory to meet the following criterias:

Bir kişinin Platformun Müşterisi / Kullanıcısı olması için aşağıdaki kriterleri karşılaması zorunludur:

 • You must be at least 18 years of age.

  En az 18 yaşında olmalısınız.

 • You must truthfully complete the mandatory fields of the registration form requesting personal details such as the user name, e-mail address, telephone number and bank card number.

  Kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası ve banka kartı numarası gibi kişisel bilgileri isteyen kayıt formunun zorunlu alanlarını doğru bir şekilde doldurmalısınız.

 • You must agree to these Terms of Use.

  Bu Kullanım Koşullarını kabul etmelisiniz.

 • You must agree to the Privacy and Data Protection Policy

  Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını kabul etmelisiniz.

 • You must agree to the Cookie Policy

  Çerez Politikasını kabul etmelisiniz.

The User guarantees and underakes that all the information regarding his/her identity and capacity provided to TAMAM in the registration forms for the Platform is true, accurate and complete. In addition, the User undertakes to keep his/her details up to date.

Kullanıcı, TAMAM'a sunulan ve kimliğine ve kapasitesine ilişkin tüm bilgilerin Platform için kayıt formlarında garanti altına alındığını ve doğruluğunu garanti eder. Ayrıca, Kullanıcı bilgilerini güncel tutmayı taahhüt eder.

If a User provides any false, inaccurate or incomplete information or if TAMAM, with its sole discretion, thinks that there are reasonable grounds to doubt the correctness and accuracy of the information provided by the USER, TAMAM reserves the right to reject the User’s current or future access to, and use of, the Platform or any of its contents and/or services.

Bir kullanıcı herhangi bir yanlış veya eksik bilgi sağlarsa veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak Tamam uygulaması, kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan ve kesinliğinden şüphe etmek için makul sebeplerin olduğunu düşünüyorsa; Tamam uygulama, kullanıcının mevcut veya gelecekteki platformunu veya içeriğini ve / veya hizmetlerini erişimini ve kullanımını reddetme hakkını saklı tutar.

When registering on the Platform, Users must choose a username and password. Both the username and the password are strictly confidential, personal and non-transferable.

Platforma kaydolurken, Kullanıcılar bir kullanıcı adı ve şifre seçmelidir. Hem kullanıcı adı hem de şifre kesinlikle gizli, kişisel ve devredilemez. Kullanıcılar, hesaplarının ayrıntılarını ifşa etmemeyi veya üçüncü taraflara erişimine izin vermemeyi taahhüt eder. Kullanıcılar, Platformda yapılan açıklamalar veya kullanıcı adı ve / veya şifresi ile gerçekleştirilen diğer işlemler de dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca yapılabilecek bu tür ayrıntıların kullanımından tek başına sorumlu olacaktır.

Users undertake not to disclose the details of their account or allow access thereto to third parties. Users shall be solely responsible for any use of such details that may be made by third parties, including for statements made on the Platform or any other action carried out under their username and/or password.

Platform / Şirket / Uygulama kayıtlı Kullanıcıların kimliğini garanti edemez ve bu nedenle kayıtlı bir Kullanıcı kimliğinin kayıtlı olmayan üçüncü taraflarının kullanımından sorumlu tutulamaz. Kullanıcı adı veya şifresi çalındığında, ifşa edildiğinde veya kaybedilirse Kullanıcılar İletişim Formunu kullanarak derhal Şirketi bilgilendirmelidir.

Platform/Company/App cannot guarantee the identity of registered Users, and it will therefore not be liable for the use by unregistered third parties of a registered User’s identity. Users must immediately inform The Company, using the Contact Form, if their username or password is stolen, disclosed or lost.

3.1 Profile

3.1 Profil:

In order to complete their registration on the Platform, Users must provide certain details, such as username, e-mail address, telephone number, bank card details, etc. Once they have completed the registration process, all Users can access their profile and complete or edit it, and/or deregister, as they deem appropriate.

Platformda kayıtlarını tamamlamak için Kullanıcılar, kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, banka kartı bilgileri vb. Gibi belirli bilgileri sağlamalıdır. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, tüm Kullanıcılar profillerine erişebilir ve uygun gördüğü şekilde düzenleyebilir ve / veya kaydını kaldırabilir.

3.2. Credit Card Theft or Removal

3.2. Kredi kartı hırsızlığı veya silinmesi:

If a User fails to inform TAMAMAPP of the missing and/or stolen card, Platform/TAMAMAPP will not be liable for any fraudulent use thereof that may be made by third parties on the User’s account.

Bir Kullanıcı eksik ve / veya çalınan kartın Tamam uygulamasını bildiremezse, Platform / Tamam uygulama hizmeti, Kullanıcının hesabına üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek herhangi bir sahte kullanımdan sorumlu tutulamaz.

4. Operation of the Service

4. Hizmetin işletilmesi:

Customers are solely responsible for providing the correct addresses for delivery and collection on the Platform and also for true and exact information regarding the the product and it’s specifications, and they therefore release TAMAMAPP and the Courier from any liability for negligence or error in the collection or delivery of the order as a result of the supply of incorrect addresses/information/spesifications for collection and delivery. As a result of the foregoing, the Customer shall bear the cost resulting from the provision of an incorrect address for collection and delivery on the Platform.

Müşteriler, platformda teslimat ve toplama için doğru adresleri sağlamaktan ve ayrıca ürün ve özellikleriyle ilgili doğru ve kesin bilgiler vermekle sorumludur ve bu nedenle serbest bırakılırlar; Tamam uygulama hizmeti ve kurye, tahsilât ve teslimat için yanlış adreslerin / bilgi / özelliklerin temin edilmesi sonucu, siparişin toplanmasında veya tesliminde herhangi bir ihmal veya hata yükümlülüğünden doğar. Yukarıda belirtilenlerin bir sonucu olarak, Müşteri, Platform üzerinde toplanması ve teslim edilmesi için yanlış bir adres sağlanmasından kaynaklanan masrafları karşılayacaktır.

If the price of the product is not included on the platform, the Customer may set an approximate price. In such case, the service or product may be purchased by the Courier in person based on the Customer’s estimate and never for more than 30% above the said estimate. If the price is higher, the Courier shall contact the Customer to inform him/her of this situation, and it will be the latter who makes the final decision on whether or not to proceed with the in-person purchase at the store.

Ürünün fiyatı platformda yer almıyorsa, Müşteri yaklaşık bir fiyat belirleyebilir. Bu durumda, hizmet veya ürün, Müşteri'nin tahmine dayanarak şahsen şahsen satın alınabilir ve söz konusu tahminin% 30'unun üzerinde olmamalıdır. Ücretin daha yüksek olması durumunda, Kurye bu durumu kendisine bildirmek için Müşteri ile iletişime geçecektir ve son olarak, mağazada şahsen satın alma işlemine devam edip etmeme konusunda karar verecek olan kişi olacaktır.

If the product and/or service is not available, the Courier must call the Customer to set out the available options. If the Customer does not accept any of the options set out by the Courier and is therefore not interested in the alternative options, he/she must accept the cancellation policy set forth in these General Terms of Use (Section Nine). If the Customer does not answer the phone, the Courier shall wait 10 minutes before leaving.

Ürün ve / veya hizmet mevcut değilse, Kurye mevcut seçenekleri belirlemek için Müşteriyi aramalıdır. Müşteri, Kurye tarafından belirlenen seçeneklerin hiçbirini kabul etmiyorsa ve bu nedenle alternatif seçeneklerle ilgilenmiyorsa, bu Genel Kullanım Koşullarında (Bölüm Dokuz) belirtilen iptal politikasını kabul etmelidir. Müşteri telefona cevap vermezse, Kurye ayrılmadan önce 10 dakika bekleyecektir.

5. Product Returns

5. Ürün İadesi:

Tüm siparişler güvenli satıcı işlemcimizde otomatik olarak işlenir ve en kısa sürede gönderilir. Bu süreç boyunca geri dönüşü olmayan ücretler gerektirir. Bu nedenle, siparişlerin bazen değiştirilmesi gerekebileceğini anlarken, belirli bir noktadan sonra ücretsiz olarak yapamayız. Kesinlikle aşağıdakilere bağlı kalıyoruz:

Kurye ve mağazalar kabul etmediyse, Kullanıcı ücretsiz olarak siparişi iptal edebilir. Kullanıcı, siparişin verilmesinden sonraki 3 dakika içinde siparişi iptal ederse, iptal ücreti uygulanmaz.

Kullanıcı, siparişin verilmesinden sonraki 3-7 dakika içinde siparişi iptal ederse, teslimat ücretinden Kullanıcı sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, siparişin verilmesinden 7 dakika sonra siparişi iptal ederse, Kullanıcı tüm maliyetten (vb. Teslimat ücreti ve siparişin fiyatı) sorumlu olacaktır Müşteriler, bir sorunla karşılaştıklarında istedikleri zaman uygulamada müşteri hizmetine ulaşabilirler.

Sorun bizim adımıza meydana gelirse ve müşteri bunu ispatlarsa, tamamapp olarak memnuniyetsizliği gidermek için her şeyi yapacağız.

Tamam uygulaması herhangi bir bahane vermek zorunda kalmadan siparişi iptal etme hakkını saklı tutar. Bu bilgiye göre, Kullanıcı, Tamam uygulaması tarafından ödenen tutarın geri ödenmesine hak kazanacaktır.

6. Prices of the Services and Billing

6. Hizmet Fiyatları ve Faturalandırma:

Registration and use of the Platform is completely free for Customers.

Platformun tescili ve kullanımı Müşteriler için tamamen ücretsizdir. Müşteri / Kullanıcı, yalnızca Platform aracılığıyla talep edilen her hizmet / ürün için ödeme yapmak zorundadır. Platform aracılığıyla kayıt yaptırarak ve gerekli banka bilgilerini sağlayarak, Kullanıcılar sipariş edilen ürünlerin fiyatı da dâhil olmak üzere talep edilen hizmetlerin ödemesi için makbuz vermeleri için Tamam uygulamasını açıkça belirtir.

The Customer/User only has to pay for each service/product requested through the Platform. By registering through the Platform and providing the required bank information, Users expressly authorise TAMAMAPP to issue receipts for payment of the services requested, including the price of the products ordered.

Tamam uygulaması, hizmetin uygulandığı zaman dilimine ve / veya gidilen mesafeye göre fiyatı değiştirme hakkını saklı tutar. Bu şartlara uygun olarak, Müşteri / Kullanıcının yaklaşık ücretini bilme hakkı vardır. Sözleşmeyi imzalamadan ve ödemeyi resmileştirmeden önce hizmet, kullanıcı toplama adresini belirtmemişse, teslim hizmeti ücreti, bu uygulamanın ücretinin artmasını gerektiren Tamam uygulamasının kontrolü dışındaki mücbir sebep hallerinde değişebilir.

TAMAMAPP, reserves the right to change the price based on the time slot in which the service is performed and/or the distance travelled. In accordance with these terms, the Customer/User will be entitled to know the approximate fee for the service before contracting it and formalising payment, unless the user has not specified the address for collection. The fee for the delivery service may vary in cases of force majeure beyond TAMAMAPP’s control that entail an increase in such fee.

Şirket, istediği zaman fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, Kayıt işlemi sırasında, Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine, taahhüt edilen hizmetlere ilişkin makbuzlara ve / veya üretilen faturalara elektronik yollarla göndermesini Tamam uygulama / ŞİRKET'e açıkça yetkilendirir. Bir fatura gerekliyse, kullanıcı sipariş vermeden önce platformda ilgili vergi verilerini girmelidir.

The Company reserves the right to change its prices at any time. Such changes shall take effect immediately after publication. The User expressly authorises TAMAMAPP/COMPANY to send him/her by electronic means, to the e-mail address provided by the User during the registration process, receipts for the services contracted and/or the bills generated. If an invoice is required, the user must enter the relevant tax data on the platform before placing the order.

Bir hizmet / ürün sağlamak için hali hazırda bir kurye atanmışsa ve bu daha sonra kullanıcı tarafından iptal edilmişse Tamam uygulaması / şirket, müşteriye kurye tarafından başlatılan hizmetlerin ücretini tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Buna ek olarak, kullanıcı, kuryenin kendi adına bir ürün satın almasını istedi ve müşteri, satın alım yapıldıktan sonra siparişi iptal ederse, sonuncusu, kurye tarafından sağlanan teslimat hizmetlerinin maliyetini ve ayrıca ürünün fiyatını üstlenir. Bunu, müşterinin satın aldığı ürünleri iade etmek veya farklı bir adreste teslim almalarını sağlamak için yeni bir hizmet talep etme kabiliyetine halel getirmeksizin yapılabilir. Bozulabilir ürünler söz konusu olduğunda, kullanıcı, ürünlerini satan tüccar karşısında çekme hakkını kullanabilir. Kullanıcı bu hakkı Tamam uygulaması yoluyla kullanmak isterse, yeni bir hizmet talep etmelidir.

If a Courier has already been assigned to provide a service/products and this is subsequently cancelled by the user, TAMAMAPP/COMPANY shall be entitled to charge the Customer the fee for the services already embarked on by the Courier. In addition, if the User has asked the Courier to purchase a product on his/her behalf and the Customer cancels the order after the purchase has been made, the latter shall bear the cost of the delivery services provided by the Courier as well as the price of the product. All this without prejudice to the Customer’s ability to request a new service in order to return the products purchased or to have them delivered at a different address. In the case of non-perishable products, the User may exercise his/her right of withdrawal vis-à-vis the merchant that sold him/her the products. If the User wishes to exercise this right through TAMAMAPP, he/she must request a new service.

6.1. Payment Platform

6.1. Ödeme Platformu:

Tamamapp, Tamamapp'ın anlaşmalı olduğu restoranlar, mağazalar vb. Adına müşteriden ödemeleri kabul etme hakkına sahiptir. Tamamapp, ilgili tutarları doğrudan ilgili restoranlara aktarır, mağazalar ve benzeri Tamamapp'a uygun şekilde yapılan herhangi bir ürünün (yiyecek, içecek, hediye ve benzeri) bedelinin ödenmesi, müşterinin söz konusu fiyatı Restoran ve / veya ilişkili kuruluşlara ödeme yükümlülüğünü serbest bırakacaktır.

Ödeme işlemleri için Tamamapp, bölgede uygun şekilde kurulmuş uygun, lisanslı ve güvenli ödeme çözümü şirketleri ve bankalarla işbirliği yapar. Tamamapp ayrıca güvenli ödeme sistemlerinin kurulmasında da gayret göstermektedir.

Lütfen, ödeme servis sağlayıcısı aracılığıyla Tamamapp’ın sahteciliği önleme ve herhangi bir işlemi güvence altına almak için, Platform üzerinden sipariş edilen ürünler için ön provizyon alma hakkını saklı tuttuğunu unutmayınız.

Tamamapp, kullanıcıyı tam olarak desteklemek için, kullanıcı için ilk temas noktası olarak hareket eder ve platformumuz üzerinden yapılan tüm ödemelerde sorumluluk alır.

Bir anlaşmazlık meydana gelirse Tamam uygulaması derhal desteklemeye yardımcı olacak ve uygun görüldüğü takdirde Kullanıcıya iade edecektir.

Siparişinizle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, platform üzerinden emrinizde verilen yollarla müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

7. Price of the Products and/or Services Appearing on the Platform

7. Platformda Görünen Ürünlerin ve / veya Hizmetlerin Fiyatı:

All the prices stated on the Platform are inclusive of any taxes that may be applicable based on the territory.

Platformda belirtilen tüm fiyatlara, bölgeye göre uygulanabilecek vergiler dâhildir.

8. Promotional Codes

8. Promosyon kodları:

TAMAMAPP, from time to time, may provide promotions for the User. The related codes for promotions must be correctly entered in the application before placing the order. Otherwise, they will not take effect and the user will be unable to enjoy their benefits. TAMAMAPP also reserves the right to annul and cancel any sort promotions whenever it wishes so under its sole discretion.

Tamam uygulaması, zaman zaman Kullanıcı için promosyonlar sağlayabilir. Promosyonlar için ilgili kodlar, sipariş vermeden önce uygulamaya doğru olarak girilmelidir. Aksi takdirde, bunlar etkili olmayacak ve kullanıcı avantajlarından yararlanamayacaktır. Tamam, aynı zamanda kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman herhangi bir promosyonu iptal etme ve iptal etme hakkını saklı tutar.

9. Right of Withdrawal and Cancellation of Orders

9. Tamam uygulaması ile sipariş edilen Satın Alma Hizmetinin Özel Koşulları:

9.1. Platformun kullanımı için adımlar aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Telefon numaralarını kaydetmek, doğrulamak ve Uygulama / Web Sitesine giriş yapmak,

 • Teslimat için mümkün olan öğelerin seçilmesi,

9.2. Fiyat ve ödeme yöntemi:

Ürünün ve / veya hizmetin fiyatı Platformda belirtilecektir. Bununla birlikte, müşteri, platformda yer alan kuruluşlarda stok mevcudiyeti nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarının gerçek zamanlı olarak değişebileceğini ve her durumda müşteriye her zaman ödemeden önce nihai maliyetin söyleneceğini varsayar. Ödeme ağ geçidi aşamasında, Müşterinin Tamam uygulamasının kurye servisinin şartlarına uygun olarak tahmini fiyat ve yaklaşık teslimat süresi hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Müşteri / Kullanıcı hizmetleri nakit olarak veya kredi kartıyla ödeyebilir. Siparişi vermeden önce, bölgedeki mevcut çeşitli ödeme seçenekleri müşteriye bildirilecektir.

Kredi kartı ile ödeme yapabilmek için müşteri, kart detaylarını platform üzerinden hesabına bağlı bir ödeme yöntemi olarak vermelidir. Kullanıcı, nihai fiyatın yoğun saatlere, trafik sıkışıklığına vb. Göre değişebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Nakit ödemelerde, müşterinin fiyatı ürünü teslim ettiği tarihte ve / veya teslim yerindeki ödevini tamamladıktan sonra ödemesi gerekir. Müşteri, sipariş edilen ürünün teslimat ücretini ve / veya fiyatını ödemeyi reddedemez. Servis ödemesi, herhangi bir sebeple müşteriden alınamazsa, kredi borcu ödenene kadar platformun tekrar kullanılması engellenir. Kullanıcı ödemeyi bu terimde belirtilmeyen farklı bir yöntemle ve Kurye şartlarında yaparsa, bu ödeme Kullanıcı'yı ödeme yükümlülüğünden çıkarmaz.

Başka bir deyişle, Tamam uygulaması kuryeler ve Kullanıcı arasındaki herhangi bir özel işlemden sorumlu olmayacaktır.

10. Special Terms of the Purchase Service Ordered Through TAMAMAPP

10. Kullanıcının Yükümlülükleri:

Kullanıcılar, profillerini ve diğer Platform içeriklerinin mevcut yasalara uygun olarak kullanımından ve bunlardan yararlanmalarından tamamen sorumludur; bu platformları kullandıkları ülkenin ulusal veya uluslararası olduğu kadar iyi niyet ilkeleriyle de uyumludur. ahlak genel olarak gümrük ve kamu düzenini kabul etmiştir. Özellikle, bu Genel Kullanım Koşullarına özenle uymayı taahhüt ederler.

Kullanıcılar, profillerini ve diğer Platform içeriklerini yasadışı amaçlarla veya üçüncü tarafların haklarına ve çıkarlarına zarar veren ya da herhangi bir şekilde Platformu ve içeriğini ve hizmetlerini zedeleyebilecek, devre dışı bırakabilecek, etkileyebilecek veya bozabilecek yasadışı sonuçlarla kullanmaktan kaçınmalıdır. Ek olarak, diğer Kullanıcıların normal kullanımlarını veya Platformun tadını çıkarmalarını engellemeleri yasaktır.

Tamam uygulamanın editöryal sorumluluğa sahip olduğu düşünülmeyebilir ve sonuçları, yayıncılarının tek sorumluluğu olacak Platform Kullanıcıları tarafından verilebilecek herhangi bir görüşle tanımlanmadığını açıkça belirtir. Yukarıdaki yükümlülükleri ihlal eden kişiler, bunlardan kaynaklanan zarar veya ziyandan sorumludur. Tamamen başvuru / ŞİRKET, bu tür yasadışı kullanım veya üçüncü şahısların erişiminden doğabilecek hiçbir sonuç, zarar veya ziyandan sorumluluk kabul etmeyecektir.

Genelde kullanıcılar, örnekleme yoluyla sınırlama olmadan giriş yapar:

 • Devre dışı bırakarak veya işlevlerini veya hizmetlerini değiştirerek herhangi bir şekilde değiştirerek platformu kısmen tamamen değiştirmekten veya modifiyeden kaçınmak.

 • Sınaî ve fikri mülkiyet haklarını veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralları ihlal etmekten kaçınmak;

 • Platformu Kullanıcılara hakaret etmek, hakaret etmek, gözünü korkutmak veya taciz etmek veya görüntülerine saldırmak için kullanmaktan kaçınmak;

 • Diğer Kullanıcıların e-posta hesaplarına erişmekten kaçınmak için;

 • Tamam uygulamasının veya üçüncü tarafların içeriğinde veya sistemlerinde hasara veya değişikliklere neden olabilecek bilgisayar virüsleri, bozuk dosyalar veya başka herhangi bir yazılımın kullanılmasından kaçınmak;

 • Çok sayıda kişiye toplu ve / veya tekrarlayan e-postalar göndermekten veya üçüncü kişilerin e-posta adreslerini izinleri olmadan göndermekten kaçınmak;

 • TAMAMAPP’ın ön izni olmadan mal veya hizmetlerin reklamını yapmaktan kaçınmak.

Herhangi bir Kullanıcı, bu Kullanım Koşullarının bu Genel Kullanım Koşullarını ihlal ettiğine inanıyorsa, başka bir Kullanıcıyı rapor edebilir. Benzer şekilde, herhangi bir Kullanıcı Tamamen başvurusunu İletişim Formu aracılığıyla bu koşulların kötüye kullanılması veya ihlal edilmesi konusunda bilgilendirebilir. Tamam, önceki bir uyarıya veya daha sonra bildirime gerek kalmadan yasadışı veya rahatsız edici içerikli herhangi bir iletiyi kaldırma ve / veya askıya alma hakkını saklı tutar.

10.1. Steps for the usage of the Platform will be as follows:

10.2. Price and Payment Method

The price of the product and/or service shall be stated on the Platform. However, the Customer assumes that the price of some of the products may vary in real time due to stock availability at the establishments appearing on the platform, and that the Customer will in any event always be told the final cost before payment.

At the payment gateway stage, the Customer will be informed of the estimated price and approximate time of delivery in accordance with the terms of TAMAMAPP’s courier service. The Customer/User may pay for the services in cash or by credit card. Before placing the order, the Customer will be informed of the various payment options available in the territory. In order to pay with a credit card, the Customer must provide the card details through the platform as a payment method associated with his/her account. The User agrees and accepts that the final price may differ in accordance with the rush hour, traffic jam etc.

In the case of cash payments, the customer must pay the price at the time of delivery of the product and/or on completion of the assignment at the place of delivery. The customer may not refuse to pay the delivery fee and/or the price of the product ordered.

If payment for the service can for any reason not be taken from the customer, the latter shall be blocked from using the platform again until he/she has settled the debt. If the User makes the payment via a different method which is not designated in this term and conditions to the Courrier, such payment will not release the User from his/her payment obligation. In other words, TAMAMAPP will not be responsible for any private transactions between the couriers and the User.

11. The User’s Obligations

11. Kullanıcılar tarafından kapatılma:

Users are fully responsible for the proper use of, and access to, their profile and other Platform contents in accordance with the current legislation, be it national or international, of the Country from which they are using the Platform, as well as with the principles of good faith, morals, generally accepted customs and public order. Specifically, they undertake to diligently comply with these General Terms of Use.

Müşteri / Kullanıcı, hesabını istediği zaman ve sebepsiz olarak kapatabilir:

Users shall refrain from using their profile and other Platform contents for illegal purposes or with illegal results that harm third-party rights and interests, or that may in any way damage, disable, affect or impair the Platform and its contents and services. In addition, they are prohibited from hindering other Users’ normal use or enjoyment of the Platform.

TAMAMAPP may not be deemed to have editorial responsibility, and it expressly states that it does not identify with any of the opinions that may be issued by Users of the Platform, whose consequences shall be the sole responsibility of their issuers.

Any persons breaching the above obligations shall be liable for any loss or damage caused by them. TAMAMAPP/THE COMPANY will accept no liability for any consequences, loss or damage that may arise from such illegal use or access by third parties.

In general, Users undertake, by way of example without limitation:

 • To refrain from altering or modifying the Platform, in full of in part, by bypassing, disabling or in any other way tampering with, its functions or services;

  Müşteriler, uygulamadaki profillerine tıklayarak hesaplarını ve tüm bilgilerini kolayca silebilirler.

 • To refrain from infringing industrial and intellectual property rights or the rules on personal data protection;

 • To refrain from using the Platform to insult, defame, intimidate or harass other Users or attacking their image; - To refrain from accessing other Users’ e-mail accounts;

 • To refrain from introducing computer viruses, corrupted files or any other software that may cause damage or alterations to TAMAMAPP’s or third parties’ contents or systems;

 • To refrain from sending mass and/or recurring e-mails to a number of people, or from sending third parties’ e-mail addresses without their consent;

 • To refrain from advertising goods or services without TAMAMAPP’s prior consent.

Any User may report another User if he/she believes that the latter is in breach of these General Terms of Use. Similarly, any User may inform TAMAMAPP of any abuse or infringement of these terms through the Contact Form. TAMAMAPP reserves the right to remove and/or suspend any message with illegal or offensive content without the need for a prior warning or subsequent notification.

12. Closing by Users

12. Tamam, uygulamasının Sorumluluğu:

Tamam uygulaması, Kullanıcılar tarafından Platform aracılığıyla yüklenen içeriklerin kontrolünü elinde bulundurmaz ve sorumlu değildir ve Kullanıcılar bu tür içeriklerin yasallığından tek başına sorumludurlar.

Tamamen başvuru, herhangi bir hizmet kesintisi, bağlantı hatası, İnternet erişim hizmeti veya İnternet kesintilerindeki ve bu servislerin kullanım dışı kalması veya hatalı olması veya ilgili bankalardan veya kontrolü dışındaki diğer konulardan kaynaklanan sorunlardan / arızalardan sorumlu değildir.

Tamam, ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik hatası veya Kullanıcının bilgisayar sistemine (donanım ve yazılım) neden olabileceği herhangi bir hasar ya da burada saklanan dosya veya belgelere ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez:

 • Kullanıcının bilgisayar sisteminde veya mobil ahizede, platformun içeriğine ve servislerine bağlanmak için kullanılan bir virüsün varlığı.

 • Tarayıcının arızası;

 • Eski sürümlerin kullanılması.

13. TAMAMAPP’s Responsibility

13. İçerik sorumluluğu:

TAMAMAPP, does not control, and is not responsible for, the contents uploaded by Users through the Platform, and Users are solely responsible for the lawfulness of such contents.

Tamamen uygulama Kullanıcıların kimliğini veya kendileri tarafından sağlanan verilerin doğruluğunu, güncel geçerliliğini, eksiksizliğini ve / veya orijinalliğini kontrol etmez (ve kontrol etme zorunluluğu yoktur). Tamam app, kullanıcıların platformun yasa dışı kullanımından veya kullanıcılar tarafından diğer kullanıcılara sağlanmış olmalarından dolayı kendileri için gerçek olmayan, tamamlanmamış ve yanlış, özellikle de herhangi bir sınırlama olmaksızın doğabilecek bilgilerden doğabilecek zararlardan (Platform üzerinden yapılan her türlü iletişimde üçüncü bir kişiyi kimliğine bürünen bir kullanıcı nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar veya ziyan) dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

TAMAMAPP will not be liable for any service interruptions, connection errors, unavailability of, or faults in, the Internet access service, or Internet interruptions and/or any issues/problems/malfunctions arisen from the related banks or for any other matters beyond its control.

Özellikle, Tamam uygulaması, uygulamanın kullanımı veya Kullanıcı hesabından üçüncü bir tarafça yapılabilecek herhangi bir sipariş için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

TAMAMAPP accepts no liability for any security errors that may arise or for any damage that may be caused to the User’s computer system (hardware and software), or to the files or documents stored therein, as a result of:

Yukarıda belirtilenlere rağmen, (Etkinliğin veya saklanan bilgilerin yasadışı olduğunu veya üçüncü bir tarafın haklarına veya mülküne zararlı olduğuna dikkat ederse) Tamam uygulaması, belirli kullanıcıların platforma erişimini tamamen veya kısmen kısıtlama ve askıya alma bloğunu iptal etme veya belirli içerik türlerini uygun teknolojik araçlarla kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu bağlamda, Tamam app, hizmetin İnternete yasa dışı veya zararlı içerik yüklemek için kullanılmasını önlemek için gerekli olabilecek filtreleri oluşturabilir. Platform aracılığıyla içeriğin kullanılabilir hale getirilmesiyle, Kullanıcılar, bu şekilde sağlanan içeriklerden kaynaklanan tüm kullanım haklarını Tamam uygulamasına atar.

 • The presence of a virus in the User’s computer system or mobile handset used to connect to the Platform’s contents and services;

 • A malfunction of the browser;

 • The use of outdated versions thereof.

14. Responsibility for Content

14. Görev veya ödemelerde garanti yoktur:

TAMAMAPP does not check (and is under no obligation to check) the identity of Users or the truthfulness, current validity, completeness and/or authenticity of the data supplied by them.

Tamam uygulaması orijinalliği, doğruluk, yenilik, güvenilirlik, yasallık veya kuryeler tarafından üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi konusunda hiçbir garanti vermez.

TAMAMAPP rejects any liability for damages of any kind that may arise from Users’ illegal use of the Platform or due to the information supplied by Users to other Users about themselves being untrue, no longer valid, incomplete and/or false and, in particular and without limitation, for any loss or damage of any kind that may arise due to a User impersonating a third party in any kind of communication made through the Platform. In particular, TAMAMAPP accepts no responsibility for the use of the application or for any orders that may be made by a third party from the User’s account.

Bu bağlamda, kullanıcılar, Tamam uygulaması 'in müşterileri ve kuryeleri birbirleriyle temasta bırakan bağımsız bir şirket olduğunu ve kuryeler tarafından sağlanan bilgilerden veya potansiyel olarak maruz kalabilecekleri (bu genel kullanım şartlarının ihlali nedeniyle ) zarar veya ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmediğini anlamış olduklarını belirtmişlerdir.

Notwithstanding the foregoing, TAMAMAPP reserves the right to fully or partly restrict certain Users’ access to the Platform, as well as to cancel, suspend, block or remove certain types of content, by means of suitable technological tools, if it becomes aware that the activity or the information stored is illegal or harmful to a third party’s rights or property. In this regard, TAMAMAPP may establish any filters that may be necessary to prevent the service from being used to upload unlawful or harmful content to the Internet. By making content available through the Platform, Users assign to TAMAMAPP all exploitation rights arising from the contents thus supplied.

Tamamen uygulama bu nedenle kuryelerin mevcudiyetinden veya görevlerin yeterli ve tatmin edici performansından asla sorumlu olmayacaktır.

15. No Warranty in Assignments or Payments

15. Değişiklikler:

TAMAMAPP gives no warranties regarding the authenticity, accuracy, novelty, reliability, lawfulness or non-infringement of third-party rights by Couriers. In this regard, Users state that they understand that TAMAMAPP is an independent company that puts Customers and Couriers in contact with each other, and that it accepts no liability arising from the information provided by Couriers or for any loss or damage that may potentially be suffered by them due to a breach of these General Terms of Use. TAMAMAPP will therefore never be liable for the availability of Couriers or for their adequate and satisfactory performance of assignments.

Tamam uygulaması, bu Şartları kendi takdirine bağlı olarak ve tek taraflı olarak herhangi bir zamanda Uygulama / Web Sitesi aracılığıyla bir duyuru yaparak değiştirebilir.

İşbu Şartların değiştirilmiş hükümleri, Müşterinin ilan tarihinde çevrimiçi onayından sonra veya ilanın ardından yürürlüğe girecektir; kalan terimler aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

16. Amendments

16. Bölünebilirlik:

TAMAMAPP, may amend these Terms upon its own discretion and unilaterally, at any time, by making an announcement through the App/Website. The amended provisions of these Terms will be in effect after on-line approval of the Customer at the date of announcement or following the announcement; the remaining terms will continue to remain in force in the same way.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir yetkili yargı alanı tarafından geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır. Bu Anlaşmanın sadece kısmen veya bir derecesinde geçersiz veya uygulanamaz tutulması ile ilgili tüm hükümler yürürlükte kalacaktır ve geçersiz veya uygulanamaz hale getirilmediği sürece geçerli olacaktır.

17. Severability

17. Mücbir Sebepler:

If any provision of this Agreement is held invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, the other provisions of this Agreement will remain in full force and effect. Any provision of this Agreement held invalid or unenforceable only in part or degree will remain in full force and effect to the extent not held invalid or unenforceable.

Tamam uygulama bu sözleşmeyi ihlal etmemeli ve bu gecikme veya başarısızlık olaylardan, koşullardan veya makul kontrolünün ötesindeki sebeplerden kaynaklanıyorsa, bu sözleşmedeki yükümlülüklerinin herhangi birinin yerine getirilmesinde veya gerçekleştirilmemesinde gecikmeden sorumlu değildir.

18. Force Majeure

18. Uygulanabilir yasa:

TAMAMAPP shall not be in breach of this agreement and liable for delay in performing, or failure to perform, any of its obligations under this agreement if such delay or failure result from events, circumstances or causes beyond its reasonable control.

Bu Koşulların uygulanması, yorumlanması yönetmeliklere tabidir ve bu Yasalar çerçevesinde, Türkiye yasalarına uygun olarak yorumlanacak hukuki ilişkiler ve bu Koşullar dâhilinde veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık İstanbul (merkezi) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözülecektir.

19. Applicable Law

The application, interpretation of these Terms shall be governed by and legal relationships arise within these Terms construed in accordance with the laws of Turkey and any dispute that arises within or in connection to these Terms shall be settled by Istanbul (Central) Courts and Execution Offices.