KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Bu nedenle bu metin, veri sorumlusu sıfatını haiz Tamam app ‘Şirket’ tarafından, tamamapp.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi“) ya da cep telefonu uygulaması (“Uygulama“) aracılığıyla bizimle paylaştığınız ve bu kapsamda işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle/kuryelerle kurulan ilişkilerin yönetimi, Şirket’in iş süreçlerinin kurgulanması, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, üçüncü kişilere yönelik etrinliklerin yönetimi, Şirket stratejilerinin oluşturulması, size özel promosyon ve kampanya içeren bir Uygulama içeriği sunma, websitesi ve uygulama ile hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği yönetimi, ödeme süreçlerinin yönetilmesi, POS süreçlerinin yürütülmesi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirket tarafından websitesi ve uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin kullanım ve erişilebilirliğinin sağlanması, pazarlama ve reklam faaliyetleri, Sözleşme süreçlerinin takibi, şirket, websitesi, uygulama ürün ve hizmetlerinin pazarlanması, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, pazar araştırması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, acil ve olağanüstü durumların yönetilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların kurgulanması, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, dava ve yasal takip süreçleri, finansal güvenlik ve uyum süreçlerinin (Tedarikçini Tanı-Know Your Supplier, Müşterini Tanı-Know Your Customer, Kara Para Aklama-Anti Money Laundering, Sahtecilik/ Dolandırıcılık Önleme-Anti Fraud ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele vb.) yönetimi, her türlü risk yönetimi, iş güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetrili kamu ve özel kuruluşlarının mevzuat kapsamında talep ettikleri bilgilerin verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının yönetilmesi, iş süreçlerinin uygunluğunun ve verimliliğinin analiz edilmesi, çalışanlara yönelik etrinliklerin yönetimi, çalışanların erişim yetrilerinin yönetilmesi, her türlü lojistik işlemlerinin yürütülmesi, banka sistemlerinin analizi ve geliştirilmesi, muhasebe ve fatura işlemleri ve operasyonel faaliyetlerin kurgulanması gibi amaçlarla işlenebilmektedir. Bunun yanı sıra finansal güvenlik ve uyum süreçleri kapsamında alınan verileriniz anılan kapsamda diğer bir süreç için kullanılabilmektedir

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz websitesi ve uygulama tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, websitesi ve uygulama ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz uygulama ve websitesinin faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Hizmetlerimiz ile ilgili yaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için reklam ve eposta içeriğimiz ile, çerez, web işaretçileri, benzersiz tanımlayıcı ve benzer teknolojiler de kullanmaktayız.

Topladığımız verileri, üçüncü kişilerden aldığımız veriler ile birleştirebilir ve hesap bilgilerinize ekleyebiliriz. Örneğin, herkese açık olan demografik bilgileri, ek iletişim bilgilerini, kredi kontrol bilgilerini ve kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan bilgileri, yürürlükteki kanunların müsaade ettiği şekilde toplayabiliriz ve kullanabiliriz

 • Sosyal medya siteleri ile bilgi paylaşımınıza veya hesabınızı oluşturmak veya ilgili sosyal medya sitelerine hesabınızı bağlamak için sosyal medya sitelerini kullanmanıza izin verebiliriz. Bu sosyal medya siteleri, bize (görüntülediğiniz içerik, beğendiğiniz içerik ve size gösterilen veya tıklamış olabileceğiniz reklamlar hakkında bilgiler gibi) ellerinde bulundurdukları birtakım kişisel verilerinize otomatik erişim sağlayabilir. İlgili sosyal medya sitesinde yer alan gizlilik ayarları ile erişimimizin bulunacağı kişisel verileri ve ilgili sosyal medya sitesinde hakkınızda saklanan kişisel verilere erişimimizi sağladığınızda verdiğiniz izinleri kontrol edebilirsiniz. Sosyal medya sitesi tarafından yönetilen bir hesabı, TAMAMAPP hesabınız ile ilişkilendirerek ve bu bilgilere erişimimiz için izin vererek, bu sosyal medya siteleri tarafından sunulan bilgileri, bu Gizlilik Bildirimi uyarınca toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve muhafaza edebileceğimizi kabul edersiniz.
 • Başkalarına ait kişisel verileri (başka bir kişiye ait olan teslim adresi, işlemler için kullandığınız başka bir kartın hamiline ilişkin bilgiler gibi), yalnızca söz konusu kişilerin önceden alınmış açık onayları varsa bize sunabilirsiniz. Bu kişileri de aynı zamanda Gizlilik Bildirimimiz uyarınca kendilerinin kişisel verilerini nasıl topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve muhafaza ettiğimiz hakkında bilgilendirmelisiniz.

Yukarıda belirtilen kapsam ve sınırlar içinde kişisel veriler arasında yalnızca yürürlükteki mevzuatta tanımlanan, hukukun izin verdiği kapsamda (kılık kıyafet, biyometrik özellik taşıyan ses kayıtları, satın alınan veya incelenen ürünler ilintili olduğu ölçüde sağlık ve cinsel hayatla ilişkili olabilecek bilgiler gibi) özel nitelikli kişisel verilerin de yer alabileceğini ve bu Gizlilik Bildirimi’nde verdiğiniz açık rızanın, söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi ve bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan şekilde kullanılması hallerini de kapsadığını hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz Şirket’in yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, iş ortakları ve tedarikçileriyle; yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik üçüncü kişi ve şirketlerle ayrıca kanunen yetrili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin yalnızca bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesini sağlamak için uygun her türlü güvenlik tedbirini almış bulunmaktayız. Bu güvenlik tedbirleri örneğin, kişisel verilerinizin yeterli düzeyde veri koruması sağlamayabilecek ülkelere aktarımı gibi konularda alınan önlemleri de kapsamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi’nde verdiğiniz açık rızanın; Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam içinde, açıklanan amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması hallerini de kapsadığını hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda yurt dışına kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu hallerde; yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü ek yasal gereklilik ve tedbir de ayrıca yerine getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra, ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Hizmetlerimiz’i kullandığınızda, kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, kullanıcı hesabı oluşturmak için ilgili formda bilgi verdiğinizde, seyahat ettiğinizde, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, kullanıcılar arası görüşmeler, sohbetler yaptığınızda veya uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka bir şekilde iletişime geçtiğinizde, kişisel verilerinizi topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler tarafımızdan alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için bizlere uygulama veya websitesi üzerinde vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Bununla birlikte info@tamamapp.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek veya iadeli taahhütlü mektupla ya da noter kanalıyla iletişim imkanınız da bulunmaktadır

Şirket, kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirket tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.